Değerlendirme Faaliyetinin Kalitesi

CGE değerlendirme hizmet alanlarını ve metodolojisini yazılı hale getirmiş ve sistem alt yapısında tanımlamıştır, tüm değerlendirmeler ilgili      değerlendirme alanında tanımlı metodolojiye uyumlu olarak uygulamaktadır.

CGE değerlendirme metodolojisinde özenli ve sistematik bir yaklaşım sergilemektedir. Mümkün olduğu durumlarda ise yapılan değerlendirme deneyimlerden yararlanılarak kontrol edilmektedir.
CGE değerlendirme için sağlanan bilgi ve kayıtları 5 yıl süre elinde tutmaya devam eder.

CGE uzmanları her değerlendirme raporunun tesliminden önce kontrolünü yapar ve kalite güvenceyi sağlar.
CGE uzmanları ürün kalitesini sağlayacak güncelleme ve geliştirmeleri işlerinin bir parçası olarak düzenli olarak gerçekleştirirler.

 

Veri Tabanı Sürdürülebilirliği ve Güncelleme

CGE müşterilerin sonraki değerlendirmelerde kıyaslama bilgilerini temin etmek amacı ile her müşteri için veri tabanı tutar ve güvenliğini sağlar. Müşterinin her yeni talebinde bilgiler güncellenerek bir önceki değerlendirme ile kıyaslaması yapılır. 

Değerlendirme Faaliyetinin Güvenilirliği

CGE ve çalışanları faaliyet alanlarını kapsayan yerel kanunlara uymayı kabul eder.
CGE uzman ve danışmanları yüksek nitelik ve güvenilirliğe sahip personel arasından seçilmekte ve bu niteliği taşımadığı tespit edilenler işe alınmamaktadır.
CGE çalışanlarının etik yükümlülükler ve uygulanan ilgili kanunlara uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını elindeki olanaklar ile kontrol eder.

Gizlilik Kapsamındaki Ticari Bilgilerin Korunması

CGE gizlilik kaydı ile verilen bilgilerin korunmasına özel bir önem verir. Söz konusu gizlilik kaydı ile verilen bilgiler gerek CGE ve gerekse çalışanları tarafından üçüncü taraflar ile paylaşılamaz.
CGE temin edilen gizlilik kapsamındaki bilgileri sadece yaptığı değerlendirme faaliyeti ile ilgili olarak kullanır.
Gizlilik kapsamındaki bilgilerin korunması ile ilgili olarak CGE çalışanları düzenli olarak bilgilendirilirler ve söz konusu politikalara uygun olarak davrandıklarını teyit ederler.

Müşteri İlişkileri

CGE, müşterileri ile olan ilişkilerinde aşağıdaki ilkeleri gözetir;

Müşteri Bağlılığı ve Memnuniyeti: Başarının temelinde müşteriler ile dürüst, ahlaklı, iyi niyetli ve karşılıklı güvene dayanan ilişkiler bulunur. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, en doğru, en kaliteli ürün ve hizmetleri en hızlı ve ekonomik şekilde sunarken onların memnuniyet ve bağlılıklarını sağlamak hedeflenir.

Müşteri Şikâyetleri: Müşterilerinin şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak için kendi bünyesinde bir yapı oluşturur ve müşteri şikayetlerini zamanında ve müşteri odaklılık bakış açısıyla değerlendirir. Ayrıca, müşteri şikâyetlerine neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile gerekli önlemleri alır.

Çalışanlar ile İlişkiler

CGE, çalışanları ile olan ilişkilerinde aşağıdaki ilkeleri gözetirler;

Çalışanların Genel Nitelikleri: Çalışanların, görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterir.

İşe Alma ve Kariyer Gelişimi: Gerek işe almada gerekse kariyer gelişiminde, ırk, din, cinsiyet gibi ayrımlar gözetmez ve herkese eşit olanak sağlamaya özen gösterir.  İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönlendirme ilkesinden hareketle, çalışanlarının çağın ve mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmasına eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle destek verir.   Çalışanların performans ve mesleki yükselmelerine ilişkin değerlendirmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı yanında, Etik İlkeleri’ne bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de dikkate alır.

Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı: Çalışanlarının, mesleğinin saygınlığına uygun davranışlarını teşvik eder. Tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar. Çalışanlarının, müşterilerle etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmelerini, mevcut veya potansiyel müşterilerden hediyeler almalarını, konumlarını kullanarak gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamalarını engelleyici iç düzenlemelerini gerçekleştirir.

İş Yerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi: Çalışma ortamında, kasıtlı ve sistematik olarak çalışanlarının aşağılanması, küçümsenmesi,  dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması,  yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacize maruz kalmalarını önlemek üzere gereken tedbirleri titizlikle alır; bu tür durumların ortaya çıkması halinde durumun ihbar edilmesi, incelenmesi ve yaptırım uygulanmasına ilişkin gerekli iç mekanizmaları tesis eder.

Çalışanların Hakları: Çalışanlarının tabi olduğu mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak sağlanmasına özen gösterir.  

Bilgi Gizliliği

Çalışan Bilgilerinin Gizliliği; Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve itibarlarını korumak, çalışma ortamının kalitesini artırmada önemli rol oynar. CGE, çalışan bilgilerinin gizliliğine önem verir.

Çalışanların Yükümlülükleri; Bilgilerin gizliliği konusunda çalışanlara düşen sorumluluklar da vardır. Her çalışan kullandığı sistemlere ilişkin şifresinin gizliliğinden ve müşteri bilgilerinin gizliliğinden sorumludur. Bu şifreyi iş gereği için bile olsa kimseyle paylaşmamalıdır. Şirket bünyesinde kullandığı sistemlerle ilgili elde edeceği bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak, yasal zorunluluklar dışında paylaşmaması esastır.

Şirketin belirlemiş olduğu kurallar haricinde sisteme ve bu sistemlerdeki verilere müdahale etmemelidir.

Etik Hususların Raporlanması ve Bildirilmesi

CGE müşterileri etik ilkelere uyumlu olmayan bir durum tespit ettiklerinde; CGE çalışanları kanunlarla ya da şirket içi düzenlemelerle uyumsuz olduğunu düşündükleri herhangi bir hareketle karşılaştıklarında; etik dışı gördükleri her durumu bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimi etikunsurlar@cgeevaluation.com adresine yapabilirler. Yapılan bildirimler yetkili kişi(ler) tarafından en kısa süre içinde araştırılır ve gerekli işlemler başlatılır.

Etik Yüklenimler Prosedüründe Belirtilmeyen Hususlar

Etik İlkeler Uygulamalarında bu dokümanda yazılı olmayan durumlar ile karşılaşıldığında da uluslararası kabul gören etik ilkeler ve CGE temel değerleri çerçevesinde davranılır. Tereddüt edilen durumlarda CGE Etik Kurulu ve/veya Disiplin Komitesi görüşü alınması esastır.

Sorumluluk

İhlal Bildirimiyle ilgili yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.


Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım